ecash.biz na sprzedaż for sale

ecash.biz domena na sprzedaż domain for sale

domena na sprzedaż ecash.biz

Jedyna taka okazja! Ze względu na swoją wyjątkowość domena ecash.biz jest wystawiona na sprzedaż. A jej wartość wynosi kilkadziesiąt tysięcy euro.

Ale w promocyjnej ofercie, obecna cena sprzedaży ecash.biz wynosi tylko 19.999 euro/89.999 PLN. Skontaktuj się z nami pod adresem office’at’businessconcepts.pl

A unique opportunity like this! Due to its uniqueness, the ecash.biz domain is offered now for sale. Its value is at least tens of thousands of euros.

But in the promotional offer, the current selling price of ecash.biz is only EUR 19.999 / PLN 89.999. Contact us at office’at’businessconcepts.pl

Domena internetowa – co to takiego?

Domena internetowa to ciąg identyfikacyjny systemu zwanego Domain Name System (czyli DNS), który określa zakres autonomii, uprawnień lub kontroli administracyjnej w sieci czyli w Internecie. Nazwa domeny składa się z etykiety umieszczonymi w poddrzewie struktury Domain Name System. Etykiety są łączone i rozdzielane kropkami co oznacza, że wyglądają na przykład tak:

isex.biz

e-biznes.biz

e-biznes.info

etoys.info

W etykietach znajdujących się w DNS zupełnie nie ma znaczenia wielkość użytych w nich liter, co de facto oznacza, że zwykle nazwy domen pisane są małymi literami.

Z czego składa się domena?

Domena internetowa składa się zawsze z dwóch kluczowych części: pierwsza to nazwa główna, a druga to końcówka czyli inaczej mówiąc rozszerzenie. Nazwa główna to główna nazwa np. firmy czy działalności, która na danej stronie jest opisywana. Może to być generalnie każda dowolna nazwa przy czym domena w tej części może zawierać jedynie litery, cyfry i ewentualnie znak ’-’. Jak wspomniano wyżej wielkie i małe litery nie są odróżniane. Dlatego, w zasadzie stosuje się jedynie małe litery. Do pewnego czasu nie możliwe było używanie specyficzny liter narodowych np. w Polsce są to ą, ę, ś, ń itd. Obecnie jest to możliwe w domenach typu IDN (internationalized domain name).

Z kolei, rozszerzenie jest to część domeny odgórnie ustalona. Tak więc, każdy kraj posiada przypisane swoje wyłączne rozszerzenie np. Polska ma rozszerzenie .pl, Niemcy – .de, USA – .us. Dla krajów Unii Europejskiej istnieje z kolei rozszerzenie .eu. Poza tym, istnieją rozszerzenia domen tzw. najwyższego poziomu np.: .com, .biz, .net, .org,  które zwane są domenami globalnymi.

Od 2014 roku pojawiły się zupełnie nowe rozszerzenia (który jest ponad 700) czyli tzw. nowe domeny. Dla przykładu nowe domeny to .shop, .hotel, .blog etc. Z oczywistych względów nowe domeny dają wiele możliwości stworzenia nowej, ciekawej nazwy domeny bez historii. Oczywiście, najlepiej łatwej do zapamiętania.

Jak widać, domeny tworzą coś w rodzaju hierarchii, która z kolei pozwala niejako ewidencjonować zasoby dostępne poprzez internet.

iSex.biz domena na sprzedaż domain for sale

Przykładowo, adres isex.biz składa się z dwóch wyrazów rozdzielonych kropką. Rozszerzenie .biz oznacza że to domena najwyższego poziomu mająca ogólne znaczenie że jest przypisywana stronom biznesowym (aczkolwiek oczywiście nie tylko). Nazwa isex to oczywiście nazwa domeny, w ramach której dominuje słowo kluczowe.

Jednocześnie, przy okazji zwrócić należy uwagę, że nie ma już wolnych, dostępnych domen globalnych ze słowem sex czy isex.

Domena musi a przynajmniej powinna być łatwa do zapamiętania. isex.biz to z pewnością jest właśnie taka domena.

Ze względu na swoją wyjątkowość domena isex.biz jest wystawiona na sprzedaż. Jej wartość wynosi co najmniej kilkadziesiąt tysięcy euro.

Ale w promocyjnej ofercie, obecna cena sprzedaży isex.biz wynosi tylko 19.999 euro/89.999 PLN. Dlatego, skontaktuj się z nami pod adresem office’at’businessconcepts.pl

Internet domain – what is it?

An Internet domain is an identification string of a system called Domain Name System (or DNS) that defines the extent of autonomy, authority, or administrative control on the network i.e. the Internet.

A domain name consists of a label placed in a subtree of the Domain Name System structure. Labels are combined and separated by dots, which means that they look like this:

isex.biz

e-biznes.biz

e-biznes.info

The size of the letters in DNS labels does not matter at all, which in fact means that domain names are usually written in lowercase.

What does domain consist of?

Internet domain always consists of two key parts: the first is the main name, and the second is the ending, in other words, the extension. The main name is the main name of e.g. a company or activity that is described on a given page. It can be generally any name, but the domain in this part can only contain letters, numbers and possibly the sign ’-’.

As mentioned above, uppercase and lowercase letters are not distinguished, which means that basically only lowercase letters are used.

Once it was not possible to use specific national letters, eg in Poland they are ą, ę, ś, ń etc. Currently it is possible in domains of the IDN type (internationalized domain name).

The extension, on the other hand, is a predetermined part of the domain. Each country has its own exclusive extension, eg Poland has the .pl extension, Germany – .de, USA – .us, United Kingdom – .uk. For the European Union countries, there is the .eu extension.

So, there are domain extensions called top-level domains, e.g. .com, .biz, .net, .org, which are called global domains. Since 2014, there are completely new extensions (which are over 700), i.e. the so-called new domains. For example, the new domains are .shop, .hotel, .blog etc. The implementation of all the endings took the entire year 2014.

For obvious reasons, new domains offer many opportunities to create a new, interesting domain name without history. Of course, preferably easy to remember.

As you can see, domains create a kind of hierarchy, which in turn allows you to record resources available via the Internet.

iSex.biz domain for sale

For example, the address isex.biz consists of two words separated by a dot. The .biz extension means that it is a top-level domain of general importance that is assigned to business pages (although of course not only). The name isex is of course the name of the domain with the keyword.

By the way, it should be noted that there are no longer available domains with the word sex or isex. The domain must or at least should be easy to remember. isex.biz is certainly such a domain.

Due to its uniqueness, the isex.biz domain is offered now for sale. Its value is at least tens of thousands of euros.

But in the promotional offer, the current selling price of isex.biz is only EUR 19.999 / PLN 89.999. Contact us at office’at’businessconcepts.pl

domena na sprzedaż ecash.biz